Samajik Karyakarta Parishad

Executive Committee

PREM SINGAL

SANSTHA PATHAK

VIPIN ANAND PRAKASH JAIN

PRESIDENT

PRAKASH CHAND JAIN

SECRETARY

RAMESH KUMAR JAIN

TRESURER

NAVEEN ANAND PRAKASHJAIN

VICE-PRESIDENT

HITENDER JAIN

VICE-PRESIDENT

MOHIT JAIN

MEMBER

RAJNEESH JAIN

MEMBER

SHEEL CHAND JAIN

MEMBER

ASHISH CHAND JAIN

MEMBER

NISHANT JAIN

MEMBER

NAVEEN JAIN

MEMBER